อย 0023.5/ว 20560 โครงการอบรมการปรับปรุงบัญชีชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององ  [ 12 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.4/ว 20485 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และแผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.1/ว20537 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกร  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.5/ว20513 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ว  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.5/ว 20477 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.3/ว20429 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทส ปีงบปร  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย 0023.2/20439 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
อย0023.3/ว20431 การเตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น School Based Management f  [ 9 พ.ย. 2561 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 584
     
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ : 035-702-100 โทรสาร : 035-702-100
จำนวนผู้เข้าชม 1,368,111 เริ่มนับ 29 เม.ย. 2557
จัดทำโดย :NAXsolution.com